Organizační řád ZKO

Úvod

 • Organizační řád je základní normou, která je přímo podřízená stanovám Českého kynologického svazu, které byly schváleny VI.sjezdem ČKS v Praze dne 5. 12. 2009  a nesmí odporovat jejím ustanovením.
 • Organizační řád je závazný pro všechny členy ZKO.
 • Organizační řád upravuje vztahy a organizaci uvnitř ZKO.

Orgány ZKO

 1. Výkonný výbor

 • Výkonným orgánem Základní kynologické organizace je výkonný výbor. Rozhoduje o činnosti ZKO.
 • Počet členů výkonného výboru stanoví členská schůze tak, aby byl zajištěn lichý počet.
 • O složení výkonného výboru rozhoduje členská schůze a funkční období je stanoveno na období maximálně pěti let.
 •  Výkonný výbor je schopen se usnášet je-li přítomná nadpoloviční většina jeho členů.
 • Jménem ZKO jedná předseda, popř. pověřený člen výboru.
 • Výkonný výbor se řídí stanovami a ustanoveními členské schůze a zodpovídá se jí za  svoji činnost.

  2. Členská schůze ZKO

 • Členská schůze je nejvyšším orgánem ZKO, který rozhoduje o všech otázkách týkajících se její činnosti.
 • Schází se nejméně 1x ročně.

Vznik členství

 • Členem klubu se může stát každý, kdo souhlasí s Organizačním řádem ZKO, řádně vyplní přihlášku a zaplatí členské příspěvky určené na daný rok.
 •  Členství v ZKO není podmíněno členstvím v Českém kynologickém svazu.
 • O přijetí člena rozhoduje členská schůze.
 • Noví členové jsou přijímáni na zkušební dobu, která činí 3 měsíce.
 • U členů, kteří nedosáhli zletilosti je bezpodmínečně nutný písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce nezletilého.
 • Působení ve více ZKO je možné pouze formou hostování.
 • Hostující člen nemá žádná práva v organizaci, v níž hostuje.
 • Za mimořádné zásluhy o činnost v ZKO či kynologii může ZKO udělit čestné členství v ZKO.

Práva členů

Každý člen ZKO po řádném a včasném zaplacení členských příspěvků má právo:

 • volit a být volen do funkcí výkonného výboru od 18-ti let věku, hlasovat může člen starší 15-ti let,
 • účastnit se výcviku a dle pokynů vycvikáře si zvyšovat svou výkonnost,
 • účastnit se zkoušek a soutěží a reprezentovat tak ZKO,
 • používat ve výcvikových dnech pomůcek, které jsou majetkem klubu, a to v souladu se stanovenými pravidly pro výcvik,
 • být pravidelně informován o činnosti klubu a jeho hospodaření,
 • účastnit se členských schůzí.

Povinnosti členů

 • Dodržovat všechna ustanovení Organizačního řádu ZKO a plnit rozhodnutí výkonného výboru.
 • Řádně a včas platit členské příspěvky. Tato povinnost se nevztahuje na čestné členy ZKO. Úhrada musí být provedena do konce předešlého kalendářního roku, a to v hotovosti k rukám pokladníka nebo převodem na účet ZKO u České spořitelny, a.s., č.ú. 900584339/0800. Termín úhrady stanoví ZKO s ohledem na termín odvodu příspěvku do ČKS.
 • Dodržovat ustanovení Zákona na ochranu zvířat: zacházet se psem klidně, pes nesmí být nepřiměřeně trestán, týrán a cvičen donucovacími prostředky, které u psů způsobují zranění a stres.
 • Docházet na výcvik ve stanovené výcvikové dny a ve stanovenou dobu.
 • Nosit sebou výcvikové pomůcky (viz. Výcvik).
 • Účastnit se výcviku a dbát metodických a návodných pokynů vycvikáře.
 • Podle svých schopností a možností aktivně pomáhat při organizaci akcí, pořádaných ZKO.
 • Odpracovat stanovený počet brigádnických hodin. Počet brigádnických hodin a peněžní sankce za jejich nesplnění stanoví členská schůze, vždy na celý kalendářní rok.
 • Mít řádně očkovaného psa a předkládat očkovací průkaz ke kontrole.
 • Nahlásit přítomnost háravé feny před výcvikem. Výcvikář stanoví, jak a kdy se háravá fena zapojí do výcviku.
 • Konec výcviku určí výcvikář.

Konec členství

Členství v ZKO končí:

  • úmrtím člena,
  • písemným prohlášením člena o vystoupení ze ZKO,
  • nezaplacením členských příspěvků ve stanoveném termínu (rozhoduje výbor ZKO),
  • vyloučením člena (rozhoduje členská schůze ZKO).

Všeobecné

 • Za škody způsobené psem odpovídá a škodu hradí psovod.
 • Není dovoleno volné pobíhání psů po cvičišti, vstup psů do klubovny a na verandu, vázání psů mimo vyhrazený prostor.
 • Psa venčit pouze mimo cvičiště a v případě znečištění výkaly uklidit.
 • Nevodit na cvičiště nemocného psa.

Sankce

 • ZKO Česká Lípa – Obecní les bude přistupovat k následujícím sankcím v případech porušení Organizačního řádu nevhodným, nesportovním a nečestným způsobem a chováním, které by ZKO přímo škodilo nebo poškozovalo její dobré jméno navenek, při týrání psa, při nesplnění brigádnických hodin:
  a) důtka
  b) napomenutí
  c) pozastavení členství na určitou dobu
  d) vyloučení člena
 • O sankcích a) b) c) rozhoduje výbor ZKO a vydá písemné sdělení členovi, kterému je sankce udělena a provede zápis.
 • O vyloučení člena musí rozhodnout členská schůze, pouze ve výjimečných případech rozhodne výbor ZKO. Své rozhodnutí musí oznámit na členské schůzi a zanést do zápisu ze členské schůze.

Platnost organizačního řádu

 •  Organizační řád ZKO je platný po schválení členskou schůzí a nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 • Změny a dodatky schvaluje výbor ZKO a seznámí s nimi členskou základnu.